Garantievoorwaarden

De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemergarantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

Voor verdere bepalingen zie het CBW regelment.

cbw_logo